Cele i zadania

Celem działalności przedszkola jest realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat i zapewnia im bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki rozwoju. Przygotowuje dzieci do podjęcia edukacji w klasie pierwszej, w szczególności poprzez kształtowanie, rozwijanie i stymulowanie aktywności nakierowanej na wszechstronny rozwój dzieci. Zajęcia prowadzone w przedszkolu mają za zadanie wykształcenie prawidłowych postaw społecznych i patriotycznych. Odpowiedni nacisk kładziony jest na naukę tolerancji zrozumienie dla odmienności kulturowych.

Do realizacji celów przedszkole wykorzystuje odpowiednie narzędzia i pomoce dydaktyczne. Przedszkole jest odpowiednio urządzone i wyposażone, zapewnia bardzo dobre warunki bytowe. Warunki lokalowe umożliwiają prowadzenie zajęć dodatkowych,
w tym naukę języka angielskiego, zajęcia informatyczne, taneczne i wiele innych.

Zadaniem przedszkola jest również dbanie o rozwój fizyczny dzieci, poprzez organizowanie zajęć ruchowych, taneczno-muzycznych. Przedszkole dysponuje placem zabaw, co zapewnia dzieciom regularny pobyt na świeżym powietrzu, a lokalizacja sprzyja spacerom, co wspiera rozwój ruchowy dzieci. Zajęcia  dydaktyczne prowadzone są
z uwzględnieniem wrodzonego potencjału dzieci i ich indywidualnych możliwości rozwojowych. Mają na celu nie tylko wprowadzenie dzieci do późniejszego rozwijania umiejętności czytania i pisania, ale również kształtują zdrowe nawyki. Uczą wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacniają więzi z Rodziną.

Zadaniem Przedszkola jest również nauka samodzielności, podstawowych zasad higieny
i dobrego wychowania.

Przedszkole aktywnie współpracuje z Rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących pracy z dziećmi.